Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

PREAMBUŁA

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bilety.muzeumzolnierzywykletych.pl prowadzony jest przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych, adres: ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, RIK nr 124/2021, NIP 7582377679, Regon 387874578.

.

Art. 1 – Postanowienie ogólne

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • Cena to określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towarów na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy,
 • Klient oznacza to osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
  a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
  w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
 • Kodeks Cywilny oznacza to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121),
 • Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Koszyk to usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub większej liczby Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Towarów jak i wszystkich Towarów łącznie,
 • Regulamin oznacza to niniejszy dokument – Regulamin Sklepu Internetowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Regulamin wraz z załącznikami stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego,
 • Sklep Internetowy oznacza to platformę sprzedaży Towarów oferowanych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych, dostępną pod adresem internetowym: www.bilety.muzeumzolnierzywykletych.pl
 • Sprzedawca oznacza to Muzeum Żołnierzy Wyklętych, adres: ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka,
 • Towar oznacza to rzecz ruchomą, prezentowaną w Sklepie Internetowym, mogącą być przedmiotem Umowy Sprzedaży,
 • Umowa Sprzedaży oznacza to umowę sprzedaży towaru zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • Zamówienie oznacza to oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą, składane
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towary, które zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym m.in. składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionego Towaru Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówiony Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa plików Cookies.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Informacje o Towarach znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronach Sklepu są cenami brutto (mogą zawierać podatek VAT, w zależności od statusu podatkowego Sprzedawcy) i wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 7. Koszt dostawy jest podany oddzielnie i zależny jest od stawek przewoźnika lub operatora pocztowego.
 8. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Art. 2 – Konto w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko
  2. adres dostawy
  3. adres poczty elektronicznej (e-mail)
  4. numer telefonu kontaktowego
  5. login i hasło
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Założenie Konta w Sklepie oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w art. 1.

Art. 3 – Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep Internetowy specjalnego formularza zamówień. 
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  b) aktualizowania wszelkich danych udostępnionych przez Klienta Sprzedawcy w związku ze złożonym Zamówieniem, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla jego prawidłowego wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający prawidłowe funkcjonowanie Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;
  d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  e) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  f) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów, w tym kosztów dostawy;
  g) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  h) nierozsyłania oraz nieumieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej;
  i) niepodejmowanie czynności informatycznych lub teleinformatycznych oraz wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
  j) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę,
  w szczególności podanych w Sklepie Internetowym Cen lub opisów Towarów.
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi składania Zamówień na odległość, za pośrednictwem platformy Sklepu Internetowego, w następujący sposób:
 • Klient dodaje wybrany Towar z wystawy prezentowanej na stronie internetowej www.bilety.muzeumzolnierzywykletych.pl do Koszyka a następnie przechodzi do formularza zamówienia, używając przycisku „Dalej”;
 • Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do złożenia i realizacji Zamówienia. Użytkownik, który nie posiada Konta, musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do złożenia i realizacji Zamówienia. W każdym przypadku podanie przez Klienta danych nieaktualnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację danego Zamówienia. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami niezbędne jest także podanie ich firmy oraz numeru NIP i REGON;
 • Klient wybiera jedną z oferowanych form dostawy oraz wybiera metodę zapłaty za Cenę lub inne koszty;
 • W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;
 • Klient potwierdza dokonanie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję
  i płacę”;
 • W zależności od wybranej metody płatności, Klient może zostać przekierowany do witryny zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 1. Otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta będzie automatycznie potwierdzane przez Sklep Internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w skutek złożonego przez Klienta Zamówienia, 
  a z momentem jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Za moment przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę nie należy w szczególności uważać automatycznego potwierdzenia otrzymania zamówienia, o którym mowa w art. 3 ust. 4 powyżej. O fakcie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę Klient zostanie poinformowany kolejną wiadomością elektroniczną. Jeśli Towar jest niedostępny bądź realizacja Zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji Zamówienia.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O Cenie Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

 

Art. 4 – Formy dostawy i metody płatności

 1. Koszty dostawy są uzależnione od wyboru formy dostawy i metody płatności oraz od rodzaju, liczby i wartości zamówionych Towarów.
 2. Zamówione Towary, co do których została wybrana opcja dostawy pod wskazany adres, dostarczane są za pośrednictwem kuriera (przesyłka kurierska).
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy. Ceny będą udostępnione Klientowi w formie, o której mowa w art. 3 ust. 6 powyżej. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towarów jest darmowa.
 4. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim kontakcie telefonicznym (pod nr tel. 510 139 061) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem [email protected]).
 5. Sklep Internetowy oferuje następujące metody płatności:
 • przelew na rachunek bankowy;
 • płatność za pośrednictwem Serwisu Przelewy24.
 1. Możliwe aktualne metody płatności oraz wszelkie dane niezbędne do ich wykonania są każdorazowo udostępniane Klientowi w toku procesu składania Zamówienia.
 2. Faktury wystawiane są wyłącznie na życzenie Klienta. Wniosek o wystawienia stosownej faktury należy wpisać w formularzu zamówienia.
 3. Dostawa Towarów zamówionych w Sklepie Internetowym możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5 – Realizacja zamówienia

 1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta zamówionych Towarów (termin dostawy) składa się okres przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania przesyłki przez przewoźnika.
 2. Termin dostawy zamówionych Towarów do Klienta wynosi co najmniej 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Towarów o różnych przewidywanych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Termin dostawy rozpoczyna swój bieg z momentem zaksięgowania zapłaty pełnej Ceny wraz z kosztami dostawy i ewentualnych dodatkowych usług dokonanej przez Klienta na rzecz Sprzedawcy.
 3. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 4. W przypadku braku odnotowania przez Sprzedawcę zapłaty przez Klienta odpowiedniej kwoty tytułem danego Zamówienia w terminie 10 dni roboczych od przyjęcia do realizacji danego Zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od realizacji przedmiotowego Zamówienia.

Art. 6 – Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym Towarem. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został zniszczony lub zmieniony, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do nin. Regulaminu. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed dniem upływu terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu na rzecz Klienta kwoty równej Cenie zakupionych Towarów oraz zwrotu kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będących wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania ww. Towarów.

Art. 7 – Reklamacje

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, w szczególności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do danego Towaru.
 3. Jeżeli po otrzymaniu zamówionych Towarów Klient stwierdzi ich niezgodność z zawartą Umową, to w celu dokonania jego reklamacji powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, a następnie odesłać wadliwe Towary przesyłką pocztową na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych Traugutta19, 07-410 Ostrołęka (z dopiskiem: „Reklamacja – Sklep Internetowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych”) - do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon (jeśli faktura nie była wystawiona) oraz opis przyczyny reklamacji.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania ww. przesyłki ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania na piśmie Sprzedawca kontaktował się będzie na adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówienia.

Art. 8 – Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, e-mail: [email protected].
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO.
 4. Podanie danych wymaganych do korzystania z zakupów internetowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi
  i wynikający z przepisów prawa.
 8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt. 1) lub IOD (pkt 2).
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 9 – Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości udostępnianych treści, z ważnych powodów, m.in. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 2. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło ww. postanowienie może korzystać ze Sklepu Internetowego po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zwieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 5. Przepisy nin. Regulaminu obowiązują od dnia podpisania Zarządzenia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sporów wynikłych na tle stosowania nin. Regulaminu sąd właściwy miejscowo zostanie określony według siedziby Sprzedawcy.