Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin Sprzedaży Biletów Wstępu do Muzeum Żołnierzy Wyklętych

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Bilet – bilet wstępu uprawniający do zwiedzania określonych ekspozycji Muzeum, w tym wystawy stałej lub udziału w określonym Wydarzeniu organizowanym przez Muzeum;

2) Cennik - zestawienie cen biletów wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Muzeum;

3) Ekspozycja- każda ekspozycja prezentowana na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, w tym wystawa stała;

4) Kasa – oznakowany, stacjonarny punkt sprzedaży biletów;

5) Kupujący – oznacza to osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu Biletu;

6) Muzeum – Muzeum Żołnierzy Wyklętych, adres: ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, REGON: 387874578, NIP: 7582377679;

7) Regulamin – oznacza to niniejszy dokument – Regulamin Sprzedaży Biletów Wstępu do Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Regulamin wraz z załącznikami stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego;

8) Strona Internetowa – strona internetowa: www.bilety.muzeumzolnierzywykletych.pl służąca do sprzedaży biletów przez System;

9) System – system sprzedaży internetowej poprzez stronę www.bilety.muzeumzolnierzywykletych.pl, którego operatorem jest Muzeum.

10) Wydarzenie – działalność organizowana, przeprowadzana i udostępniana przez Muzeum.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Biletów wstępu do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, adres: ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, RIK nr 124/2021, NIP 7582377679, Regon 387874578.
 2. Zwiedzanie Ekspozycji oraz udział w Wydarzeniach organizowanych przez Muzeum odbywa się na podstawie Biletu wstępu. Bilet jest odpłatny.
 3. W przypadkach określonych przepisami prawa powszechnego lub w uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Muzeum zwiedzanie Ekspozycji oraz udział w Wydarzeniach może odbywać się nieodpłatnie.
 4. Ceny Biletów i ich rodzaj ustala Dyrektor Muzeum poprzez wprowadzenie zarządzenia. Wysokość cen Biletów określa Cennik na Stronie Internetowej oraz ten dostępny w Kasach. Ceny podane są w złotych polskich i mogą zawierać podatek od towarów i usług. Dyrektor, zastępca dyrektora bądź kierownik działu organizacyjno-administracyjnego może ustalić cenę Biletu wstępu w wysokości 1 zł.
 5. Wejście na Ekspozycję i Wydarzenia, odbywa się w terminie (tj. dniu i o godzinie) oznaczonym na Bilecie. Bilet niewykorzystany we wskazanym na nim terminie nie uprawnia do zwiedzania Ekspozycji Muzeum lub udziału w Wydarzeniach w innym czasie.
 6. Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania wystawy stałej. Wszystkie pozostałe usługi są tego dnia płatne według Cennika. 
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania ruchu zwiedzających na Ekspozycjach. W przypadku zbyt dużej liczby zwiedzających Ekspozycje w tym samym czasie, przedstawiciel Muzeum może czasowo wstrzymać wstęp na Ekspozycje, bez uwzględnienia godziny wskazanej na Bilecie.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia limitu ilości Biletów dostępnych na poszczególne wydarzenia oraz w ramach jednego zakupu, jeśli będzie tego wymagał charakter danego Wydarzenia i ograniczona liczba dostępnych Biletów. W przypadku wydarzeń z ograniczoną liczbą miejsc dostępność Biletów jest uzależniona od stopnia ich bieżącej zajętości.
 9. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie go przedstawicielowi Muzeum. Bilet należy zeskanować/okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego za wyjątkiem dni, kiedy ustalono bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej.
 10. Osoby posiadające Bilety ulgowe są zobowiązane do okazania, na prośbę przedstawiciela Muzeum, dokumentów uprawniających do ulgi. Bilety ulgowe oraz Bilety bezpłatne, okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ich posiadania, nie będą honorowane.
 11. Warunkiem zakupu Biletów jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. Zakup Biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 12. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z usług Systemu i Kas w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ Rezerwacja Biletów i sprzedaż biletów w Kasie

 1. Z rezerwacji Biletów mogą skorzystać tylko grupy. Grupa może liczyć od minimum 8 do maksymalnie 20 osób. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu 510 139 061, bądź drogą elektroniczną, pisząc maila na adres [email protected].
 2. Grupy powinny zarezerwować Bilety na minimum 14 dni przed planowaną datą zwiedzania/Wydarzenia. Rezerwacja Biletów w okresie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą zwiedzania/Wydarzenia jest możliwa wyłącznie w miarę dostępnych terminów.
 3. Rezerwacje Biletów grupowych należy wykupić najpóźniej na 30 minut przed planowanym terminem Wydarzenia bądź zwiedzania Ekspozycji.
 4. Na jeden przedział godzinowy można zarezerwować maksymalnie 20 Biletów.
 5. Rezerwacje nie wykupione, tj. te które nie zostały opłacone w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 4 zostaną automatycznie anulowane, a Bilety wrócą do puli sprzedaży.
 6. W Kasie istnieje możliwość zakupu Biletów zgodnie z Cennikiem.
 7. Kasa przyjmuje wpłaty gotówkowe w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze.
 8. Kasa otwarta jest w godzinach pracy Muzeum.
 9. Na żądanie Kupującego Muzeum może wystawić fakturę dokumentującą zakup Biletu. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić przed kupnem Biletu.

§ 4 Zakup biletu poprzez System

 1. Zakupu Biletu za pośrednictwem Strony dokonuje się poprzez wypełnienie formularza oraz wykonanie czynności wskazanych w instrukcji zakupu.
 2. Niezastosowanie się przez Kupującego do instrukcji podczas procesu zakupu może uniemożliwić skuteczne nabycie Biletu. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu e-mail oraz niepoprawnego tytułu przelewu, uniemożliwi dokonanie zakupu.
 3. Do zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu niezbędne są:
  1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową,
  2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3) włączona obsługa plików Cookies.
  4) konto bankowe oferujące dokonywanie transakcji przez Internet.
 4. Nabycie Biletu poprzez System wymaga złożenia zamówienia i następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
  1) wybór daty i godziny ekspozycji lub wydarzenia,
  2) wybór rodzaju i ilości Biletów;
  3) poprawne wypełnienie obowiązkowych pól formularza zamówienia lub założenie Konta Użytkownika;
  4) sprawdzenie przez Kupującego poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia;
  5) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu;
  6) złożenie zamówienia;
  7) przejście do strony płatności i dokonanie płatności.
 5. Kupujący, który złożył zamówienie, otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o utworzeniu zamówienia i statusie jego realizacji.
 6. Kupujący dokonuje płatności za utworzone zamówienie poprzez stronę płatności, która jest stroną zewnętrzną, niezależną od Muzeum. Aby skutecznie zakupić Bilet, Kupujący powinien dokonać płatności w ciągu 60 minut od momentu wybrania Biletu, w ramach jednej sesji internetowej. Brak płatności skutkuje nie zawarciem transakcji i anulowaniem złożonego zamówienia.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.
 8. Muzeum wystawia faktury na życzenie Kupującego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kupującego w trakcie składania zamówienia oraz podanie pełnych i poprawnych danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.
 9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego, nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 10. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu przez Muzeum potwierdzenia wpłaty z systemu płatności.
 11. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia zostaną potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail, tj. na adres wskazany przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca zakupione Bilety w pliku. Po jego otrzymaniu Kupujący dokonuje niezwłocznie weryfikacji poprawności i zgodności danych na Bilecie z zamówieniem. Bilet należy pobrać i wydrukować lub zapisać na umożliwiającym wyświetlenie pliku urządzeniu mobilnym w celu okazania go w punkcie kontrolnym.
 12. Zakupu Biletów online można dokonać najpóźniej na 60 minut przed rozpoczęciem zwiedzania lub wydarzenia. Po tym terminie bilety dostępne są tylko w kasie Muzeum.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego danych dotyczących zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie Biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tę osobę Biletu. Muzeum honoruje Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza, tj. traktując zakupiony Bilet jako tzw. bilet na okaziciela.
 14. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie, nieodczytanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień mailowych lub smsowych przez Kupującego.

§ Uprawnienia do ulg oraz uprawnienia do bezpłatnego wstępu

 1. Bilety ulgowe na wystawę stałą i czasową przysługują:
  1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
  2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami;
  3) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  4) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  5) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  6) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  7) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  8) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  9) nauczycielom:
  - szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
  - szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  - szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  - uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
  10) osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  11) kombatantom.
 2. Bilety bezpłatne na wystawę stałą i czasową przysługują:
  1) osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  4) posiadaczom Karty Polaka;
  5) dzieciom do lat 7;
  6) weteranom i weteranom poszkodowanym;
  7) dziennikarzom po uzyskaniu akredytacji bądź zgody dyrektora Muzeum;
  8) przewodnikom turystycznym;
  9) wolontariuszom Muzeum Żołnierzy Wyklętych w okresie trwania wolontariatu;
  10) opiekunom uczestników warsztatów oraz opiekunom wycieczek szkolnych (maksymalnie jeden opiekun na 15 osób).
 3. Pozostałe zniżki:
  1) posiadacze Karty Wielkiej Rodziny skierowanej do rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Ostrołęki:
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu na wystawę stałą;
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu na wystawę czasową;
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu do kina.
  2) posiadacze Ostrołęckiej Karty Młodzieży:
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu na wystawę stałą,
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu na wystawę czasową,
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu do kina.
  3) posiadacze Ostrołęckiej Karty Seniora:
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu na wystawę stałą,
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu na wystawę czasową,
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu do kina.
  4) posiadacze Karty Dużej Rodziny:
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu na wystawę stałą;
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu na wystawę czasową;
  – 50% zniżki od ceny Biletu normalnego uprawniającego do wstępu do kina.
  5) dzieci do lat 7 - 50% zniżki od ceny Biletu uprawniającego do wstępu do kina.
 4. Ulgi/zniżki określone w ust. 1-3 nie sumują się.
 5. Warunkiem skorzystania z ulg/zniżek, o których mowa w ust. 1-3 jest okazanie dokumentu uprawniającego do ulgi/zniżki przy kontroli Biletów.

§ 6 Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu i reklamacje

 1. Osoba fizyczna posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego lub osoba fizyczna, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, do której stosuje się przepisy dot. konsumenta, zawierająca umowę, tj. zawierająca z Muzeum umowę o świadczenie usługi zwiedzania Ekspozycji bądź uczestnictwa w Wydarzeniu, która zawarła umowę o świadczeniu przez Muzeum usługi zwiedzania Ekspozycji bądź uczestnictwa w Wydarzeniu za pośrednictwem Systemu może w terminie 14 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż przed terminem zwiedzania Ekspozycji bądź uczestnictwa w Wydarzeniu, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Osoba fizyczna inna niż wskazana w ust. 1, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczeniu przez Muzeum usługi zwiedzania Ekspozycji bądź uczestnictwa w Wydarzeniu z pośrednictwem Systemu może w terminie 14 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż 7 dni przed terminem zwiedzania Ekspozycji bądź uczestnictwa w Wydarzeniu, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Zwroty Biletów zakupionych przez System, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia mailowego na adres [email protected] w treści, podając termin transakcji, datę wydarzenia, ilość i rodzaj zwracanych Biletów oraz dane Kupującego. Po weryfikacji ze strony Muzeum, środki zostaną zwrócone w tej samej formie i wyłącznie na ten rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
 4. W przypadku zwrotów Biletów grupowych jest możliwość zwrotu pojedynczych Biletów.
 5. Nie można dokonywać zwrotu Biletów zakupionych w Kasie.
 6. Zwiedzający może złożyć reklamację dotyczącą usługi rezerwacji, zakupu Biletów oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum w ciągu 14 dni kalendarzowych od terminu wydarzenia.
 7. Reklamacje należy zgłaszać na adres: [email protected].
 8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego Muzeum.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, e-mail: [email protected].
 2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi i wynikający z przepisów prawa.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Z uprawnień możesz skorzystać, kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt. 1) lub IOD (pkt 2).
 8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
  3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Zakup Biletu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia dokonania Zakupu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu na Stronie internetowej i w Kasach Muzeum - w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Przepisy nin. Regulaminu obowiązują od dnia podpisania Zarządzenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku sporów wynikłych na tle stosowania nin. Regulaminu sąd właściwy miejscowo zostanie określony według siedziby Sprzedawcy.